Privacyverklaring Stadsgoed NV

1. Algemeen
Stadsgoed NV verhuurt, beheert woningen en bedrijfsruimtes in de binnenstad van Amsterdam. Indien u een woning of bedrijfsruimte van ons huurt, wilt huren dan wel geregistreerd wilt staan als potentiële huurder verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.
 
Stadsgoed NV neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Indien u een woning of bedrijfsruimte van ons huurt, verwerken wij uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst.
Wij hanteren de volgende uitgangspunten:
 • alle persoonsgegevens verwerken wij overeenkomstig onze doelbestemmingen;
 • wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • wij houden ons aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens. 

2. De doeleinden voor gegevensverzameling- en verwerking
Stadsgoed NV verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:
 • het informeren over en toewijzen van huurwoningen;
 • het uitvoeren van de huurovereenkomst;
 • het onderhoud en de reparatie van de te huren en te verhuren roerende en onroerende zaken;
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten;
 • het doen van betalingen;
 • het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • activiteiten van intern beheer;
 • de uitvoering of toepassing van de wet;
 • de verwerkingen van inkomende en uitgaande documenten (bijvoorbeeld postregistratie en email-archivering);
 • het onderhoud, het beheer, de beveiliging, het gebruik en de goede werking vancomputersystemen of computerprogramma's binnen de organisatie van Stadsgoed NV.
 • het behartigen van gerechtvaardigde belangen van Stadsgoed NV in het kader van haarmaatschappelijke taken en het beschermen van haar roerende en onroerende zaken. Hierbij kunt u denken aan het verwerken van de noodzakelijke persoonsgegevens ter bestrijding van bijvoorbeeld woonfraude of hennepteelt en ter bevordering van de leefbaarheid in de buurt.

3. Welke persoonsgegevens gebruikt Stadsgoed NV?
Per doeleinde verwerkt Stadsgoed NV enkel uw persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Het belangrijkste doeleinde waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is in het kader van de uitvoering van een verhuurovereenkomst. Hieronder worden de categorieën persoonsgegevens in dit kader uiteengezet:
 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de huurder of verhuurde;
 • de bij het vorige punt genoemde gegevens van de voormalige huurder, medehuurder ofmedebewoners;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het eerste puntbedoelde gegevens;
 • gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken;
 • gegevens voor het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, zoals deinkomensverklaring (IBRI);
 • gegevens voor het doen van betalingen;
 • gegevens voor het innen van vorderingen, zoals gegevens van de bewindvoerder,schuldenregelingen of incassotrajecten;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.
  
4. Gegevensverstrekking aan derde partijen en bewerkers
 
Leveranciers
Stadsgoed NV verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan leveranciers die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van bijvoorbeeld het uitvoeren van de huurovereenkomst. Daarbij kunt u denken aan leveranciers die noodzakelijk zijn betrokken bij onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld een loodgieter, reparateur, installateur en/of aannemer. Stadsgoed NV verstrekt bijvoorbeeld uw contactgegevens zodat deze partijen contact kunnen leggen met u ten behoeve van de planning. In sommige gevallen worden er meer persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld aan een deurwaarder. Stadsgoed NV heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de  persoonsgegevens uitsluitend voor de overeengekomen doeleinden door de derde partij worden gebruikt.
 
Ketenpartners
Stadsgoed NV kan op grond van samenwerkingsconvenanten gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld gemeenten, politie en zorginstellingen ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van Stadsgoed NV en haar maatschappelijke taken. Hierbij kunt u denken aan de verwerkingen van de noodzakelijke persoonsgegevens ter bestrijding van bijvoorbeeld woonfraude of hennepteelt en ter bevordering van de leefbaarheid in de buurt. De gegevensuitwisseling dient binnen de wettelijke kaders plaats te vinden en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is. De verwerkingen die vallen onder de convenanten melden we aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het hangt van het doel van het convenant af of wij van u van de gegevensverstrekking op de hoogte stellen.
 
Wettelijke verplichting
Stadsgoed NV is in sommige gevallen wettelijk verplicht persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Denk voorbeeld aan het verstrekken van gegevens aan de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In het laatste geval worden slechts persoonsgegevens verstrekt indien de politie hier uitdrukkelijk om vraagt en daarnaast aangeeft op grond van welke wettelijke regeling de gegevens verstrekt moeten worden (bijvoorbeeld op bevel van de rechter-commissaris).
 
Verwerkers
Een aantal verwerkingen van persoonsgegevens is door ons uitbesteed aan leveranciers. Deze leveranciers worden ‘verwerkers’ genoemd, omdat de dienst hoofdzakelijk ziet op het verwerken van persoonsgegevens in opdracht van Stadsgoed NV. Voorbeelden van verwerkers van Stadsgoed NV zijn de ICT- en softwareleveranciers. Deze leveranciers hebben toegang tot de persoonsgegevens in bijvoorbeeld onze systemen of maken voor ons de back-ups en slaan voor ons de gegevens op. In verwerkersovereenkomsten heeft Stadsgoed NV met deze partijen afspraken gemaakt over hoe zij om dienen te gaan met de persoonsgegevens.
 
5. De beveiliging van persoonsgegevens
Aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens geeft Stadsgoed NV prioriteit; wij hanteren een hoog beveiligingsniveau gezien de gevoeligheid van de persoonsgegevens. De gegevens die zijn opgeslagen worden daarom met technische en organisatorische maatregelen passend beschermd, teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Medewerkers van Stadsgoed NV zijn ook tot geheimhouding verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast.
 
6. Bewaartermijn
Stadsgoed NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wanneer deze termijnen verstreken zijn zorgt Stadsgoed NV ervoor dat vernietiging van de betreffende persoonsgegevens op een beveiligde manier plaatsvindt. Stadsgoed NV vindt het belangrijk dat ook het vernietigen van de persoonsgegevens met zorg plaatsvindt.
  
7. Persoonsgegevens en digitale media
Bij het regelen van huurzaken via de website zoals bijvoorbeeld een huuropzegging geven huurders en andere gebruikers toestemming om hun persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via www.stadsgoed.amsterdam verwerken we volgens deze Privacy Statement.
 
Voor het bijhouden van statistieken over de website maakt Stadsgoed NV gebruik van Google Analytics. Deze gegevens worden echter geanonimiseerd en niet gedeeld met Google.
  
8. Rechten van betrokkenen
Indien u vragen, opmerkingen of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U heeft het recht op:
 • inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn;
 • uw persoonsgegevens door ons te laten corrigeren of te verwijderen;
 • Stadsgoed NV verstrekt deze informatie aan u binnen vier weken conform artikel 12 en 15 t/m 18 AVG.
  
9. Wijzigingen van het Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor dit Privacyverklaring te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan raden we u aan om dit statement regelmatig te raadplegen.
 
10. Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Stadsgoed NV via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnummer (020) 588 56 78.